Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Jenštejn
ObecJenštejn

Svazková škola

AKTUÁLNĚ:

Aktuální informace o škole najdete zde: http://www.zs-panskapole.cz/

Odkaz na jízdní řád školního autobusu pro děti ze Svazkové školy.

S platností od 15. 8. 2019 má svazek obcí Svazková škola Přezletice, Podolanka, Jenštejn - svazek obcí, zřízenu elektronickou úřední desku na odkazu http://prezletice.cz/school-documents/office-board.

V listinné podobě je zveřejněná na oficiální úřední desce u objektu Veleňská 48, 250 73 Přezletice.


Historie k nahlédnutí:

Návrh rozpočtu Svazkové školy Panská pole, Základní škola, na rok 2019.

Návrh rozpočtu Svazkové školy Panská pole, Základní škola, na rok 2019.

Návrh rozpočtu Svazkové školy Panská pole, Základní škola, na rok 2019.

Průběžná informace výstavby svazkové základní škol

Vážení spoluobčané, předně přijměte mojí omluvu za delší proluku informací okolo výstavby svazkové základní školy, která má, jak se dočtete níže, své důvody.

Již delší dobu jsme z naší strany připraveni k výstavbě základní školy. Od loňského roku jsme na základě požadavku MŠMT společně s projektanty intenzivně řešili hledání úsporných opatření, což se nám nakonec povedlo.

Došlo ke škrtům skleníku a přístřešků před školou. Tyto zůstanou součástí výběrového řízení a následně bude na možnostech svazku, zda se v budoucnu postaví. Rovněž došlo ke korekcím koeficientu pracnosti v rámci rozpočtovaných položek.

Nyní jsme se dostali na předpokládanou částku 470 milionů Kč včetně DPH. Tato částka zahrnuje kromě stavby školy svazkem též interiérové vybavení a stavbu infrastruktury obce Přezletice.

Na základě uvedených úspor, po jednáních navýšilo MŠMT dotaci na 302 milionů korun, dále máme registraci dotace z OPŽP na 50 milionů korun a je vypsána dotace ze středočeského kraje na 10 milionů korun.

Za těchto okolností je již stavba školy ufinancovatelná.

Již v únoru jsme zaslali všechny zbylé potřebné dokumenty k dotaci a zadávací dokumentaci výběrového řízení ke kontrole. V praxi to u naší dotace funguje poněkud složitěji, než bývá běžné. Vše kontroluje jak MŠMT, tak OPŽP, ale následně má hlavní slovo ministerstvo financí.

Bohužel došlo počátkem března k přehodnocení přístupu k souběhu dotačních titulů ze strany MFCR, které zamítlo registraci akce a neumožnilo nám spustit soutěž. Ministerstvo požadovalo, aby byly odděleny jednotlivé objekty v rámci jednotlivých dotačních titulů samostatně. To je jednak v rozporu s vypsanou dotací MŠMT a za druhé by to znamenalo navýšení spoluúčasti financování svazku o cca 100 milionů Kč a to by bylo neufinancovatelné. Do celé problematiky vstoupila opatření vůči Covid 19, kdy byla významnou dobu ministerstva paralyzována. Zajímavostí je, že za původních podmínek postavily školu Psáry a nikdo to nerozporoval. V nastalé situaci se tak dostalo do stejného problému všech zbylých pět obcí a svazků. Těsně před námi je Jesenice u Prahy, která má vysoutěženo, na stavbu najíždějí bagry, ale díky výše uvedeným komplikacím MFCR odmítlo vydat rozhodnutí, bez kterého nelze podepsat s dodavatelem smlouvu.

Ve středu minulého týdne se naše naděje upnuly k avizovanému jednání náměstků obou ministerstev, ze kterého vyšla dohoda. Po čtvrtečním telefonátu s MŠMT, kdy nám byl nastíněn způsob dělení dotací jednotlivých dotačních fondů, nám všem spadl kámen ze srdce. Dnes jsme na MŠMT řešili poslední detaily.

Nyní během tohoto a příštího týdne odešle me na základě výzvy ministerstva nové doplnění žádosti o dotaci, na základě dojednaných podmínek. Máme přislíbeno, že bude obratem projednána a nic by již nemělo bránit vydání registrace. Spustit soutěž na dodavatele stavby chystáme v červnu. Pokud půjde hladce, stavba začne na přelomu roku s předpokladem výstavby 18 měsíců. Otevření školy by pak bylo v září 2022.

Jistě pochopíte, že prodleva vzniklá ze strany dohad mezi ministerstvy byla nevysvětlitelná. Z toho důvodu došlo z naší strany k informační prodlevě vůči občanům.

Něco málo o stavu provizorní školy

Věděli jsme, že bychom ve stávajících prostorách v Brandýse nad Labem nemohli již nadále přijímat další žáky a situace by se stala neudržitelná. Za výrazného přispění paní ředitelky Moniky Dragounové, se podařilo dojednat pronájem celé vily Melicharka v Brandýse nad Labem. Zde nyní pracujeme na schvalovacím procesu a úpravě prostor k výuce. Ve vile bez problému vydržíme do otevření nové svazkové školy v Přezleticích v roce 2022.

Pěkný den

Jan Macourek- předseda svazku

Zveřejněno dne 20.5.2020


Informace o svazkové škole

Vážení občané,

S napětím jsme všichni očekávali okamžik, kdy se projekt naší svazkové základní školy dostane do bodu, kdy budeme moci oznámit, že výstavba bude zahájena. Tento okamžik si troufám říci, právě nastal.

Po vysoutěžení dodavatele stavby, jehož rozpočet přesáhl předpoklad o přibližně sto milionů korun jsme všichni dostali studenou sprchu. Situace nebyla vůbec růžová. Požadavkem poskytovatele dotace bylo předložení posudku soudního znalce.  Byly jsme v situaci, kdy reálně hrozila možnost opakování výběrového řízení. V praxi by to znamenalo obrovské zdržení s tak nejasným koncem, že se na scéně objevila možnost ukončení celého projektu.

Na základě posudku soudního znalce a k posouzení všech alternativ dospěl poskytovatel dotace k souhlasu s finančním krytím stavby školy. Jedná se o kompromisní řešení, kdy bude příspěvek nižší, přesto je svazek schopen zajistit financování rozdílu. V úterý sněm delegátů svazku odsouhlasil s navrženým poskytnutím dotace. Souhlas společně s doplněním investičního záměru je poskytovateli dotace odeslán.  Se stavební firmou již jednáme o snížení nákladů na stavbu a najdeme mírné rezervy ve vlastních zdrojích.  Nyní má dle sdělení administrace trvat cca 30 dní a poté bude svazku zasláno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Obratem předáme staveniště a začne výstavba.

Všechny Vás rádi uvítáme na slavnostní poklepání základního kamene a zahájení stavby. K tomu dojde dle předpokladů v červenci.

Jan Macourek předseda svazku

Zveřejněno dne 18. 5. 2021


Postup stavby základní svazkové školy v Přezleticích:

Žádost o registraci dotace na ministerstvu školství byla podána v druhé polovině června (to je ta dotace, kterou svým usnesením schválila Vláda ČR po návštěvě tehdejšího ministra financí v Jenštejně a poté jsme čekali na vytvoření dotačního programu MŠMT). Žádost o druhou dotaci na OPŽP byla podána v druhé polovině července (je to dotace na energeticky úsporné budovy). Obě tyto žádosti nyní posuzují odborné komise daných rezortů a vyhodnocení očekáváme v nejbližší době. Poté nám budou udělena rozhodnutí o přidělení dotace.
Stavební řízení běží (i když se to zkomplikovalo a prodloužilo o 4 měsíce odvoláním „ekospolku“). Běží také stavební řízení na související vodovod a kanalizaci a souběžně na ulice, chodníky a další komunikace. Jakmile doběhnou zákonné lhůty, budou nám vydána povolení. Na stavebním úřadě jsme doladili drobnosti a po získání výše zmíněných povolení bude vydáno i povolení na samotnou stavbu. Reálně ho očekáváme v říjnu.
Zítra bude dokončena projektová dokumentace interiéru školy. V příštím týdnu zveřejníme některé vizualizace prostor.
Nyní nás čeká ještě dokončit prováděcí dokumentaci stavby a vypsat soutěž na dodavatele. Následně může začít samotná výstavba školy. Věříme, že se tak stane na jaře příštího roku, aby mohly být první třídy otevřeny pro školní rok 2020/2021. Do té doby budeme provozovat Svazkovou školu v pronajatých prostorách v Brandýse.

Sledujte nás na fcb: https://www.facebook.com/Svazková-škola-Panská-pole-základní-škola-1913989052208720/


Představení Koncepce Svazkové školy Panská pole - Základní školy Dobrovolného svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn   a nástin jejího fungování ve školních  rocích 2017/ 2018 a 2018/ 2019   

Svazková škola Panská pole je projekt dobrovolného svazku obcí, který vznikl k vyřešení kritické nedostatečnosti počtu míst pro žáky obcí Přezletice, Podolanka a Jenštejn ve školských zařízeních v oblasti. Nemožnost uzavřít smlouvu s novou spádovou školou, výpovědi ze ZŠ Vinoř, naprosto žádné garance toho, zda či jaký počet našich žáků přijmou okolní školy pro následující školní roky, způsobily nutnost rychlého řešení problematiky umísťování žáků do prvních tříd. Z toho důvodu se zastupitelstva obcí rozhodla založit dobrovolný svazek obcí za účelem výstavby školy nové, plně zajišťující výuku ve všech devíti ročnících povinné školní docházky.

Projektování nové školy běží na plné obrátky, přiměli jsme Vládu ČR, aby se problémem příměstských škol zabývala, a máme schváleny prostředky ve výši cca 250 mil. Kč na stavbu svazkové školy. Věříme, že výstavba začne na přelomu roku a do dvou let nastoupí žáci do nové, moderní budovy školy s nadstandardním technologickým vybavením.

Naší snahou je zajistit provoz vlastní školy již pro školní rok 2017/2018 a to nad rámec zákonných povinností, přestože bychom pouze mohli požádat Středočeský kraj o přidělení spádové školy. Takové řešení je pro svazek až tou poslední možností. V případě, že by selhaly veškeré ostatní alternativy, tuto možnost využijeme. Již několik jiných obcí v kraji se rozhodlo problém takto vyřešit. Naše cesta je jiná, veškeré naše úsilí směřujeme k provozování vlastní školy v pronajatých prostorách a následného přestěhování se do nově postavené školy.

O vhodných prostorech k pronájmu jsme jednali na několika místech v okolí. Najít prostory, které by splňovaly složité a náročné hygienické a jiné podmínky pro školu je velmi obtížné a naše snaha, trvající cca 9 měsíců, po různých peripetiích nakonec vyústila v dohodu s vedením Brandýsa nad Labem, kterému se podařilo najít prostory v budově Pedagogické fakulty UK. Horečně pracujeme na zapsání školy do rejstříku škol. Jedná se o poměrně složitý proces, kterému předchází mnoho dílčích úkonů. Založení školské právnické osoby, konkurz na ředitele, schválení stavebním úřadem, hygienou a další. Již nyní je uzavřený konkurz a vybrán nový ředitel, respektive paní ředitelka. Tou je Mgr. Monika Dragounová, která připravuje personální zajištění, plán výuky a provozu školy. Nelze předjímat vyjádření orgánů, pokud však půjde vše dle předpokladů, nejpozději v dubnu se s ní jistě potkáte při zápisech do první třídy. Ještě před tím proběhne koordinační schůzka v obcích, které se zúčastní starostové, paní ředitelka a předseda svazku.  Výslednou kapacitu školy určí Krajská hygienická správa dle technických podmínek. Pro školní rok 2017/2018 předpokládáme  přijetí cca 25-30 dětí. V rámci svazku víme o větším počtu trvale hlášených předškoláků. Zejména rodičům předškoláků, kteří již mají sourozence v jiné škole, doporučujeme, aby zapsali své děti do ní. V případě zájmu bude umožněn jejich přestup do nově postavené budovy svazkové školy v Přezleticích. Všechny informace, které se nám podařilo získat ohledně přijímání dětí v okolních školách (ZŠ Vinoř, ZŠ Satalice, ZŠ Palachova a ZŠ Dřevčice) jsou uvedeny na konci tohoto článku.

Průběh prvních let svazkové školy

V prvních rocích výstavby budovy školy bude výuka zajištěna v pronajatých prostorách. Ve školním roce 2017/ 2018 a 2018/ 2019 bude probíhat výuka ve dvou učebnách Pedagogické fakulty UK v Brandýse nad Labem. 
Při potřebě snížit počet žáků v hodině, pro individuální přístup- např.: čtení, psaní, - budeme schopni rozdělit třídu na dvě menší skupiny žáků a výuku jim tím usnadnit. Po zkolaudování první budovy projektu svazkové školy a jídelny, bude výuka přesunuta do prostor svazkové školy a za přísných bezpečnostních podmínek bude probíhat současně výuka i výstavba druhé budovy tak, aby výuka nebyla narušována. Každým následujícím rokem bude škola přijímat další žáky. Celkově je kapacita školy počítána na 540 žáků.

Nyní představíme základní koncepci

Praktická a bezpečnostní opatření, která ještě upřesní školní řád.
Příjezd a příchod do školy

Svazek obcí nyní jedná se Středočeským krajem o zřízení autobusové linky, která má naše děti do školy svážet a odvážet. Doprovod mezi školou a autobusem zajistí školní personál. Škola bude otevřena od cca 7:15 (čas bude upřesněn) do max. 17 hodin.

Odchod dětí ze školy 

Samostatný odchod dítěte během výuky nebude možný. Žák může být předán pouze rodiči, nebo zákonnému zástupci. Není možné z bezpečnostních důvodů pustit dítě během výuky ze školy ani na základě písemné žádosti. Žáci budou mít od rodičů písemné sdělení, kdy a jak budou školu po výuce opouštět. Pokud bude žák po vyučování odcházet sám, na základě písemného sdělení, rodič za něj přebírá plnou zodpovědnost. Rodiče, pro které nebude přijatelný odpolední čas příjezdu autobusu, si pro děti dojedou sami.
Z hlediska bezpečnosti dětí jsou prostory zajištěny zábranou proti odchodu dítěte i proti vniknutí neohlášených osob. 

Před učebnami na chodbě budou pro děti připraveny skříňky na oblečení, každý žák bude mít svou vlastní.

Prostory pro výuku
Stolky a židle s nastavitelnou výškou pro správné sezení při psaní, interaktivní technika,  tabule, zvukotechnika, veškerý potřebný materiál na Vv, Pracovní výchovu, Hudební výchovu, tělocvična
 

Výuka
Výuka začíná v 8:00 hodin. 

Do 8:15 mají děti prostor pro snídani, ranní posezení s učitelkou.
Výuka probíhá ve 45 minutových vyučovacích hodinách. 

1. hodina    8: 15 –   9: 00
2. hodina    9: 10 –   9: 55 , velká přestávka
3. hodina  10: 15 – 11: 00  , oběd
4. hodina   11: 40 – 12: 25

Výuka je plně v kompetenci pedagoga, který může dle potřeby přizpůsobit obsah vyučování potřebám dětí. To znamená, že v případě vysoké únavnosti dětí může mimo rozvrh zařazovat tělocvičnou, či relaxační chvilku, může použít delší časovou dotaci na docvičení učiva, podle potřeby žáků může koordinovat výuku jednotlivých předmětů, ovšem tak, aby byla zachována povinná časová dotace jednotlivých předmětů v týdnu. Výjimkou mohou být tzv. Projektové dny, či týdny, kdy bude výuka přizpůsobena potřebám projektu. 

Na oběd budou děti převáděny učitelkou do jídelny sousední ZŠ Palachova. Po obědě bude následovat poslední hodina výuky. Výběr ze dvou jídel bude možný na webových stránkách školy. Intenzivně doporučujeme rodičům, pečlivě zvážit výběr jídla, aby nedocházelo k potížím při obědě. 
 

Volnočasové aktivity
Škola má již nyní dojednány:
Kroužek zumby
Logopedie
Výtvarný kroužek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
2
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
2
21
2
22
3
23
3
24
2
25
2
26
2
27
2
28
3
29
3
30
2

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Rozklikávací rozpočet

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

nahoru

Akce podpořené dotacemi