Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Přístavba MŠ

Statistika radarů

Rezervace sportoviště

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Rozklikávací rozpočet

Kalendář

Stredni polabi

Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY  

se budou konat ve dnech 13. a 14. ledna 2023

 

Datum a doba konání voleb

Volba prezidenta se koná na území České republiky:

 • v pátek 13. ledna 2023 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 14. ledna 2023 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

II. kolo volby prezidenta se bude konat na území České republiky

 • v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a 
 • v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

Máte-li zdravotní postižení, které Vám nedovoluje navštívit volební místnost Jenštejn (bariéra 4 schodů)? Pak máte tyto možnost včas požádat Obecní úřad o přenosnou volební schránku. 

 

Stanovení minimálního počtu členů OVK (okrskové volební komise) najdete zde.

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků najdete na úřední desce a zde.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise najdete na úřední desce a zde.

Vyrozumnění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínu školení. Dokument Městského úřadu Brandýs nad Labe-St. Boleslavi najdete na úřední desce (19. 12. 2022) a zde.

Oznámení o době a místě konání voleb najdete na úřední desce (12. 12. 2022) a zde a II. kolo volby zde.

Hlasovací lístky pro II. kolo volby dostane volič ve volební místnosti v den volby od volební komise. 

Ministerstvo vnitra informuje podrobněji k volbám zde odkaz

 

Pro voliče v karanténě či nařízené izolaci z důvodu onemocnění COVID 19

Dokument Krajského úřadu pro Středočeský kraj informuje o umístění mobilního volebního stanoviště drive-in pro okresy Středočeského kraje, pro volbu prezidenta České republiky, najdete na úřední desce (3. 1. 2023) a zde.  

Dále je možné pro lidi v karanténě či izolaci sjednat mobilní volební schránku. Dokument najdete na úřední desce (19. 1. 2023) a zde.

 

Kdo může volit?

 • státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let
 • ve druhém kole může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.

 

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

 • omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen “karanténa“). Možnost volit na mobilním volebním stanovišti, informace na úřední desce nebo v textu výš. 
 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva (na základě rozhodnutí soudu)

 

Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené.

 

Občan České republiky, který nemá trvalý pobyt na území České republiky, může volit, pokud je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném zastupitelským úřadem; o tento zápis musí na zastupitelském úřadě příslušném podle místa bydliště v zahraničí včas požádat tj. nejpozději do 4. prosince 2022.

 

 

Hlasování na voličský průkaz

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

 

 1. osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 11. ledna 2023 (u II. kola do 25. ledna 2023) do 16,00 hodin, tedy do okamžiku uzavření stálého seznamu ð v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který je oprávněn voličský průkaz vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede.

 

 1. podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta. tj. v pátek 6. ledna 2023 (20. ledna) do 16,00 hodin:
  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, žádost zde nebo 
  • v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče (NELZE poslat žádost elektronicky s elektronickým podpisem voliče!!).

 

 1. přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu. Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb do 16 hod. tj. do 6. ledna 2023 (20. ledna 2023).

 

Voličský průkaz může být předán nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta, v úředních hodinách,

tedy nejdříve v pondělí 2. 1. 2023.

 

Na II. kolo volby si můžete již voličský průkaz vyzvednout! Nejpozději do 25. 1. 2023 do 16 hodin!

Nejlépe v úředních hodinách nebo po dohodě na telefonu 286 851 985

 

 

 

 

 

 

 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

II. kolo

se budou konat ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2022

 

Datum a doba konání voleb

Dne 30. 9. a 1. 10. 2022, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. 

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

Máte-li zdravotní postižení, které Vám nedovoluje navštívit volební místnost Jenštejn (bariéra 4 schodů)? Pak máte tyto možnost včas požádat Obecní úřad o přenosnou volební schránku. 

Kdo může volit?

Voličem je státní občan ČR

 • který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let,

 • ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let,

  a   nemá

 • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

  

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá pouze na území ČR, a to ve 27 volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu v daném roce vyhlášeny. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů.

  

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

  

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Pozor! Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev krajů nebo volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů nebo volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

V případě konání druhého kola voleb hlasovací lístky (barvy šedé) již nebudou voliči dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

  

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

 • platným občanským průkazem,

 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
   

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz přes datovou schránku nebo poštou. Žádat můžete také osobně v kanceláři obce v úředních hodinách, v kanceláři obce s Vámi bude sepsána žádost.

Žádat je možné nejdříve dne 8. 9. 2022 a nejpozději dne 16. 9. 2022.

S voličským průkazem může takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu (Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník).

Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.

Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, obecní úřad mu vydá dva voličské průkazy pro obě kola voleb (jeden voličský průkaz pro první a druhý voličský průkaz pro druhé kolo voleb).

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

Hlasování voličů zdržujících se v zahraničí

Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

 1. Pokud máte trvalý pobyt na území ČR v některém z volebních obvodů, kde se konají volby do Senátu, a současně nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti.
  Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci Vašeho volebního obvodu, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz. Na voličský průkaz ovšem není možné hlasovat mimo Váš volební obvod (můžete volit pouze senátora reprezentujícího volební obvod, ve kterém máte pobyt).

 2. Pokud jste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, požádejte Váš zastupitelský úřad o voličský průkaz.
  Hlasovat můžete v kterémkoliv volebním obvodu a kterékoliv volební místnosti na území ČR, kde se volby konají.
  O voličský průkaz můžete požádat na zastupitelském úřadě osobně nejpozději do 2 dnů přede dnem voleb nebo písemně tak, aby žádost byla doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou.

 3. Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit.
  Vaší jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do zvláštního seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B).
  Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

 

 

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA

OBCE JENŠTEJN 

se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022

spolu s 

VOLBAMI DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

 

Datum a doba konání voleb

Dne 23. a 24. září 2022, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

Máte-li zdravotní postižení, které Vám nedovoluje navštívit volební místnost Jenštejn (bariéra 4 schodů)? Pak máte tyto možnost včas požádat Obecní úřad o přenosnou volební schránku.

 

Počet členů Zastupitelstva obce Jenštejn pro volební období 2022-2026.

Stanovení minimálního počtu členů OVK (okrskové volební komise).

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise najdete na úřední desce obce nebo zde.

Vyrozumnění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínu školení. Dokument Městského úřadu Brandýs nad Labe-St. Boleslavi najdete zde.

Oznámení o době a místě konání voleb

Jak upravit volební lístek? Postup najdete zde.

Ministerstvo vnitra podrobněji k volbám zde odkaz.

 

 

Kdo může volit?

Voličem je státní občan České republiky a státní občan členského státu Evropské unie

 • který alespoň v den voleb, a konají-li se volby ve dvou dnech, druhý den voleb, dosáhl věku nejméně 18 let,

 • je v den voleb v dané obci, městě nebo hlavním městě Praze (dále jen "v této obci") přihlášen k trvalému pobytu,

 • v případě občana EU je dále držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu.
   

Současně nesmí být u voliče ve dnech voleb známy překážky výkonu volebního práva, kterými jsou:

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

 • omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

 • zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo

 • výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

 

Hlasovací lístky

Hlasovací lístek obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky pro volby do zastupitelstev obcí mohou být vytištěny oboustranně. V takovém případě je na hlasovacím lístku uveden text Pokračování na druhé straně.

Na hlasovacím lístku může být u volebních stran, u kterých bylo při registraci kandidátní listiny rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, neobsazené pořadové číslo.

Seznam kandidujících volebních stran je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Pozor! Volby do zastupitelstev obcí se zpravidla konají společně s volbami do 1/3 Senátu. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

Jsem cizinec: Jsem cizinec / For foreigners - Volby (mvcr.cz).

 

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČR

se budou konat ve dnech 23. a 24. září 2022

spolu s 

VOLBAMI DO ZASTUPITELSTVA OBCE JENŠTEJN

Datum a doba konání voleb

Dne 23. a 24. září 2022, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Případné II. kolo ve dnech 30. 9. a 1. 10. 2022.

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

Máte-li zdravotní postižení, které Vám nedovoluje navštívit volební místnost Jenštejn (bariéra 4 schodů)? Pak máte tyto možnost včas požádat Obecní úřad o přenosnou volební schránku. 

Kdo může volit?

Voličem je státní občan ČR

 • který alespoň druhý den voleb dovrší věku 18 let,

 • ve druhém kole pak i občan ČR, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dovrší věku 18 let,

  a   nemá

 • omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva a

 • omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví lidu.

  

Kde probíhá hlasování?

Hlasování probíhá pouze na území ČR, a to ve 27 volebních obvodech, kde jsou volby do Senátu v daném roce vyhlášeny. Volič může hlasovat pouze v tom volebním okrsku, kde je přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči hlasující na voličský průkaz (viz níže).

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, ve které má trvalý pobyt a je zde zapsán ve stálém seznamu voličů.

  

Jak zjistím, kdy a kde mohu hlasovat?

Adresu volební místnosti a další potřebné informace zveřejní starosta nejpozději 15 dnů přede dnem voleb způsobem v místě obvyklým; pokud je v obci více volebních okrsků, starosta sdělí, která část obce a volební místnost náleží ke kterému okrsku.

  

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky obdrží všichni voliči na adresu svého trvalého pobytu nejpozději 3 dny přede dnem voleb.

Hlasovací lístky pro volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.

Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Hlasovací lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu, pokud přihláška některého kandidáta nebyla zaregistrována.

Seznam kandidujících subjektů je možné nalézt po registraci kandidátních listin i na stránkách Českého statistického úřadu.

Pozor! Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev krajů nebo volbami do zastupitelstev obcí. Úřední obálky a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů nebo volby do zastupitelstev obcí jsou šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do Senátu jsou žluté.

V případě konání druhého kola voleb hlasovací lístky (barvy šedé) již nebudou voliči dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také obdrží úřední obálku (barvy šedé).

  

Průběh hlasování

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR

 • platným občanským průkazem,

 • platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem.
   

Pozor! Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným dokladem, nebude mu hlasování umožněno.

Pozor! Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.

S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do úřední obálky téže barvy, jinak je hlas voliče také neplatný.

Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.

S voličem, který nemůže pro zdravotní vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

  

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který nemůže volit ve svém volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz přes datovou schránku nebo poštou. Žádat můžete také osobně v kanceláři obce v úředních hodinách, v kanceláři obce s Vámi bude sepsána žádost.

Žádat je možné nejdříve dne 8. 9. 2022 a nejpozději dne 16. 9. 2022.

S voličským průkazem může takto hlasovat jen v obcích ve svém volebním obvodu (Volební obvod č. 28 Sídlo: Mělník).

Volič zapsaný v zahraničí ve zvláštním seznamu voličů může na voličský průkaz hlasovat v kterémkoli z 27 senátních volebních obvodů, ve kterých probíhají volby.

Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, obecní úřad mu vydá dva voličské průkazy pro obě kola voleb (jeden voličský průkaz pro první a druhý voličský průkaz pro druhé kolo voleb).

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Pozor! Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat okrskové volební komisi.

  

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.

  

Hlasování voličů zdržujících se v zahraničí

Ve volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí. Občané ČR, kteří se chtějí voleb účastnit, se musí ve dnech voleb dostavit na území ČR.

 1. Pokud máte trvalý pobyt na území ČR v některém z volebních obvodů, kde se konají volby do Senátu, a současně nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemusíte nic dalšího činit a můžete jít ve dnech voleb volit přímo do Vaší volební místnosti.
  Nebudete-li se nacházet v místě svého trvalého pobytu, ale v jiné obci Vašeho volebního obvodu, můžete využít možnost hlasovat na voličský průkaz. Na voličský průkaz ovšem není možné hlasovat mimo Váš volební obvod (můžete volit pouze senátora reprezentujícího volební obvod, ve kterém máte pobyt).

 2. Pokud jste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, požádejte Váš zastupitelský úřad o voličský průkaz.
  Hlasovat můžete v kterémkoliv volebním obvodu a kterékoliv volební místnosti na území ČR, kde se volby konají.
  O voličský průkaz můžete požádat na zastupitelském úřadě osobně nejpozději do 2 dnů přede dnem voleb nebo písemně tak, aby žádost byla doručena zastupitelskému úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb. Písemná žádost musí mít úředně ověřený podpis nebo musí být zaslána datovou schránkou.

 3. Pokud nemáte trvalý pobyt na území ČR a nejste zapsán na zastupitelském úřadě ve zvláštním seznamu voličů, nemůžete volit.
  Vaší jedinou možností je požádat zastupitelský úřad v místě Vašeho bydliště v zahraničí o zápis do zvláštního seznamu voličů a pak následně požádat o vydání voličského průkazu (viz bod B).
  Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutno podat nejpozději 40 dnů přede dnem voleb do 16.00. S žádostí musí volič doložit svoji totožnost, státní občanství ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu.

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU

ČESKÉ REPUBLIKY

se konaly ve dnech 8. a 9. října 2021

Datum a doba konání voleb

Dne 8. a 9. října 2021, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

Máte-li zdravotní postižení, které Vám nedovoluje navštívit volební místnost Jenštejn (bariéra 4 schodů)? Pak máte tyto možnosti:

a/ hlasovat na voličský průkaz v jiné volební místnosti, b/ včas požádat Obecní úřad o přenosnou volební schránku.  

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise najdete zde.

 

Voličské průkazy

Jak můžete žádat o voličský průkaz?

1/ Písemně na adresu OÚ Jenštejn. Žádost o vydání voličského průkazu, kterou na OÚ Jenštejn zasíláte poštou, musí mít úředně ověřený podpis žadatele. Žádost o vydání voličského průkazu, kterou posíláte prostřednictvím Vaší datové schránky mít ověřený podpis nemusí. Žádost musí být Obecnímu úřadu Jenštejn doručena nejpozději do pátku 1. 10. 2021 do 16 hodin.   

2/ Osobně podaná žádost má formu Úředního záznamu, který s Vámi sepíše pracovník OÚ. Žádá se osobně v kanceláři obce, v úředních hodinách. Nejpozději však do středy 6. 10. 2021 do 16 hodin. Volič je povinen prokázat svou totožnost platným dokladem. 

Od kdy mohu o voličský průkaz žádat?

Od vyhlášení voleb. 

A kdy si voličský průkaz mohu vyzvednout?

Nejdříve 23. 9. 2021 a nejpozději osobně, v kanceláři obce a na základě úředního záznamu, do 6. 10. 2021 do 16 hodin.

Ještě by se Vám možná hodilo vědět, že můžete udělit plnoleté osobě plnou moc k převzetí voličského průkazu, o který jste řádně požádali. Chci více informací.

Kde mohu volit s vydaným voličským průkazem? 

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, popřípadě... Chci více informací.

 

Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků, najdete zde.

 

Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínech školení, najdete zde.

 

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise najdete zde.

 

Oznámení o době a místě konání voleb najdete zde.

 

Volič v karanténě kvůli COVID-19? 

Můžete volit na volebním stanovišti drive-in, podrobněji zde. Umístění volebních stanovišť drive-in ve Středočeském kraji najdete zde.

Můžete volit v pobytovém zařízení, které se dostalo kvůli nemoci COVID-19 do karantény, podrobněji zde.

Můžete volit do zvláštní volební schránky, pokud jste nemohli odvolit na stanovišti drive-in, podrobněji zde

Více aktuálních informací najdete na odkazu  https://www.kr-stredocesky.cz/web/volby/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr;jsessionid=E121FD9200E3A8DB7FC2753B6394A417.liferay_s1 

 

POZOR DŮLEŽITÉ - odvolaní kandidáti:

1. kandidátní listina VOLNÝ blok zde.

2. kandidátní listina Svoboda a přímá demokracie (SPD) zde.

3. kandidátní listina SENIOŘI 21 zde.

4. kandidátní listina Hnutí Prameny zde.

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________

Volby v minulých letech:

VOLBY DO 

ZASTUPITELSTVA Středočeského kraje 

2. a 3. října 2020

 

V naší obci se nekonají souběžně volby do senátu.

Datum a doba konání voleb

Dne 2. a 3. října 2020, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.

Kde?

Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

 

Voličské průkazy

Jak můžete žádat o voličský průkaz?

1/ Písemně na adresu OÚ Jenštejn. Žádost o vydání voličského průkazu, kterou na OÚ Jenštejn zasíláte poštou, musí mít úředně ověřený podpis žadatele. Žádost o vydání voličského průkazu, kterou posíláte prostřednictvím Vaší datové schránky mít ověřený podpis nemusí. Nejpozději do 25. září 2020 do 16 hodin.  

2/ Osobně podaná žádost má formu Úředního záznamu, který s Vámi sepíše pracovník OÚ. Žádá se osobně v kanceláři obce, v úředních hodinách. Nejpozději však do 30. září 2020 do 16 hodin. Volič je povinen prokázat svou totožnost platným dokladem. 

 

Kde mohu volit s vydaným voličským průkazem? 

V jakémkoli volebním okrsku v územním obvodu Středočeského kraje.

 

Kdo může v těchto volbách volit?

Právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nějméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje. Hlasovat nemůže cizí státní příslušník, volič, který je ve výkonu trestu odnětí svobody, který je omezen ve svéprávnosti k výkonu volebního práva a volič ve výkonu služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí. 

Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadě ověřit, zda je zapsán ve stálém seznau voličů, může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav.

Ze zdravotních důvodů je možné požádat o možnost hlasovat do přenosné volební schránky. Před zahájením voleb pro tuto možnost kontaktujte úřad obce: 286 851 985.

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, dokument najdete zde

Informace o počtu a sídle volebních okrsků najdete zde

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - pozvánku pro delegované členy kandidujícími volebními stranami a pro nominované členy starostou najdete zde

Oznámení o době a místě konání voleb najdete zde.

Máte nařízenou individuální karanténu nebo izolaci z důvodu COVID-19? Informace najdete zde. Stanoviště drive-injak na to. Zvláštní volební schránka, jak na to?

Aktuálnost je třeba si ověřovat na www.mvcr.cz

 

Další informace k volbám bude aktualizováno postupně: 

 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

24. a 25. května 2019

 

Datum a doba konání voleb

Dne 24. a 25. května 2019, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

K volbám podrobněji*: 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, dokument najdete zde.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků najdete zde

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - pozvánku pro delegované členy kandidujícími volebními stranami a pro nominované členy starostou najdete zde*. 

Oznámení o době a místě konání voleb najdete zde.

Informace pro občany jiných členských států EU o podmínkách hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky najdete zde.

Voličské průkazy - informace najdete zde.

*bude aktualizováno postupně.

 

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 

5. a 6. října 2018

 

Datum a doba konání voleb

Dne 5. a 6. října 2018, pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Volební místnost pro volební okrsek, který je pro celou obec Jenštejn (vč. Dehtár) jeden, je umístěna standardně v přízemí budovy Obecního úřadu Jenštejn, ul. 9. května 60, 25073 Jenštejn. 

K volbám podrobněji*: 

Počet členů zastupitelstva obce Jenštejn pro volební období 2018-2022 stanoveno usnesením, dokument najdete zde.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, dokument najdete zde.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků najdete zde.

Svolání prvního zasedání okrskové volební komise - pozvánku pro delegované členy kandidujícími volebními stranami a pro nominované členy starostou najdete zde.

Oznámení o době a místě konání voleb najdete zde.

 

 

 

 

*bude aktualizováno postupně.

 

VOLBA PREZIDENTA

ČESKÉ REPUBLIKY

2018

 

Datum a doba konání voleb

Rozhodnutím předsedy Senátu Parlamentu ČR, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů pod č. 275/2017 Sb., byla vyhlášena volba prezidenta na dny 12. a 13. ledna 2018.

Volba prezidenta se koná na území České republiky: 

 • v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

II. kolo volby prezidenta se bude konta na území České republiky: 

 • v pátek 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
 • v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

Volba prezidenta mimo území České republiky se koná podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o volbě prezidenta.

Právo volit má:

- státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 13. lena 2018, dosáhl věku nejméně 18 let,

- ve druhém kole může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 27. ledna 2018, dosáhl věku 18 let.

Hlasovat nemůže volič, u něhož nastala překážka ve výkonu volebního práva:

- omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (dále jen "karanténa"),

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva.

Nevolí cizí státní příslušníci, právo volit má pouze státní občan České republiky, který splňuje podmínky výše uvedené. 

 

Volič může žádat o voličský průkaz pro II. kolo volby písemně do 19. 1. 2018 v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče nebo prostřednictvím datové schránky a osobně do středy 24. 1. 2018 do 16 hodin.    

 

Další  informace k volbám na web. stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volba-prezidenta-republiky.aspx

 

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise najdete zde.

 

 

 

VOLBY 2017

DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Datum a doba konání voleb

Prezident republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod  č. 135/2017 Sb. (s datem rozeslání 2. května 2017) vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny a stanovil dny jejich konání na pátek 20. října 2017 a sobotu 21. října 2017.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území České republiky:

 • v pátek 20. října 2017 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a
 • v sobotu 21. října 2017 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

Volič může žádat o VOLIČSKÝ PRŮKAZ nejpozději do 18. 10. 2017 (pro osobní předání).

 

Další  informace k volbám na web. stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/volby.aspx .

 

 

VOLBY 2016

DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ a

SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

 

pro náš region volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a souběžně volby do Senátu Parlamentu České republiky.

 

Prezident republiky vyhlásil volby do zastupitelstev krajů dne 6. května (Sbírka zákonů pod č. 138/2016) .

 

 INFORMACE PRO VOLIČE

 • souběžné volby se konají ve dvou dnech, v pátek 7. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 8. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 • pokud budou volby do Senátu Parlamentu České republiky probíhat dvoukolově, tak druhé kolo voleb proběhne ve dnech 14. a 15. 10. 2016, v pátek 14. října 2016 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 15. října 2016 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

 • právo volit do Zastupitelstva Středočeského kraje má každý občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu Středočeského kraje (dále jen volič), u kterého nenastala překážka ve výkonu volebního práva
   
 • překážkami ve výkonu volebního práva jsou:

a) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody,

b) omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva,

c) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu,

d) výkon základní nebo náhradní vojenské služby,

e) vyžaduje-li to bezpečnost státu.
 

 • volič může hlasovat ve volebním okrsku, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu a je zapsán ve stálém seznamu voličů
   
 • voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz. Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území Středočeského kraje.
   
 • Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů (nejpozději do 16:00 hod. 2 dny přede dnem voleb) nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
   
 • každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné; volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno
   
 • volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi
   
 • po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků; v tomto prostoru vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek; na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost
   
 • v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s   voličem, a  to ani  člen okrskové volební  komise; s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru  určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,  a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky
   
 • voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu  hlasovacích lístků, okrsková  volební komise hlasování neumožní
   
 • volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky; za voliče, který není schopen vložit úřední  obálku s hlasovacím  lístkem do volební schránky, může tak učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise 
   

Právo volit ve volbách do Zastupitelstev krajů  a právo volit do Senátu Parlamentu České republiky .

Informace o možnosti hlasovat na voličský průkaz najdete zde. Žádost o vydání voličského průkazu najdete zde nebo je tiskopis k dispozici přímo v kanceláři obce. 

Informace o způsobu hlasování najdete zde.

Stanovení minimálního počtu členů v okrskové volební komisi (dále jen OVK) najdete zde.

Oznámení o době a místě konání voleb 2016 (do Zastupitelstva Středočeského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky) najdete zde.

POZOR na barvy! Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje mají hlasovací lístek šedý a také se vkládá do šedé obálky. Volby do Senátu Parlamentu ČR mají hlasovací lístek žlutý a vkládají se obálky žluté. Okrsková volební komise Vám tuto informaci ve volební místnosti předá a bude tato informace k dipozici i za paravanem. Informace

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje 2016 najdete na následujících odkazech:

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev – Jenštejn

http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz311?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=1&xobec=538264

  

Výsledky voleb do krajských zastupitelstev – Středočeský kraj

http://www.volby.cz/pls/kz2016/kz21?xjazyk=CZ&xdatum=20161007&xkraj=1

 

 

Oznámení o době a místě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR najdete zde.

 

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky 2016 najdete zde nebo zde.